اختراع کیسه خودگرمایشی

ثبت اختراع کیسه خودگرمایشی

مجتمع صنایع غذایی مائده به منظور تسهیل مصرف غذاهای آماده کنسروی برای مشتریان، اختراع کیسه های خودگرمایشی را به ثبت رسانیده است. این کیسه های گرم کننده به منظور گرم کردن محصولات کنسروی بدون نیاز به وسایل گرمایشی است و برای مواقعی که امکان استفاده از وسایل گرم کننده وجود ندارد، مناسب می باشد. این وسیله می تواند ۳۰۰ گرم ماده غذایی کنسرو شده را تا دمای ۸۰ درجه سلسیوس در مدت ۱۲دقیقه گرم نماید.